ผู้บริหาร
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Asst.Prof.Dr.Pitipong Yodmongkol
Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม
napaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Associate Dean for Administration
ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Associate Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Associate Dean for Research and International Relations Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Patison Palee, Ph.D.
Assistant Dean for Information Technology Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
acrapol อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Assistant Dean for Administration
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Assistant Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะกรรมการอำนวยการ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
board12 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ
- -
board2 นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board9 นายนพพร พิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board10 ผดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board11 นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Asst.Prof.Dr.Pitipong Yodmongkol
Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
noppon อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Noppon Choosri, Ph.D.
Lecturer (Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
prompong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.
Lecturer (Department Secretary)
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
อาจารย์
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattathai อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน
อาจารย์
Pathathai Na Lampoon, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pudinun อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
อาจารย์
Mr.Phudinun Singkhamfu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
parinya อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ
อาจารย์
Mr.Parinya Suwansrikham
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pree อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
อาจารย์
Pree Thiengburanathum, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jayakrit อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ
อาจารย์
Mr. Jayakrit Hirisajja
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
siraprapa อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล
อาจารย์
Miss Siraprapa Wattanakul
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
supara อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์
อาจารย์
Miss Supara Grudpan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jaimunk อาจารย์ เจนจิรา ใจมั่ง
อาจารย์
Miss Janjira Jaimunk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
apichaka2 อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ
อาจารย์
Miss Apichaka Singjai
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
tisinee อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์
อาจารย์
Miss Tisinee Surapunt
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
wantana อาจารย์ วันทนา อารีประยูรกิจ
อาจารย์
Miss Wantana Areeprayolkij
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาโท - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
atichart อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
เลขานุการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kittitouch อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
Mr.Kittitouch Suteeca
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี - หลักสูตรแอนนิเมชัน
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
arus อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต
ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน
Arus Kunkhet, Ph.D.
Head Department
ข้อมูลเพิ่มเติม
keattikorn อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล
เลขานุการสาขาวิชาเอนิเมชัน
Keattikorn Samarnggoon, Ph.D.
Department Secretary
ข้อมูลเพิ่มเติม
disaya อาจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี
อาจารย์
Disaya Chudasri, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
อาจารย์
Patison Palee, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
krittiya อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร
อาจารย์
Krittiya Saksrisathaporn, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sethee อาจารย์ เสฎฐี บุญชู
อาจารย์
Mr.Setthee Boonchu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
manissaward อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
อาจารย์
Manissaward Jintapitak, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kongtat อาจารย์ คงทัต ทองพูน
อาจารย์
Mr.Khongthat Thongphun
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thakrit อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
Mr.Thakrit Chaiblaem
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
konlawat อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
Mr.Konlawat Klaynak
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thunyaphrut อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
Mr.Thunyapruet Fongdawirat
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
varinrat อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
Miss Varinrat Bhudda-art
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
teerawat อาจารย์ ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ
อาจารย์
Mr.Teerawat Kamnardsiri
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nat อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
อาจารย์
Mr. Nat Chantasingh
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sumet อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว
อาจารย์
Mr.Sumet Yodkaew
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nop อาจารย์ ดร. นภ คงดี
อาจารย์
Mr.Nop Kongdee
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thepparit อาจารย์ เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
อาจารย์
Mr.Thepparit Sinthamrongruk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
suparada อาจารย์ ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
Miss Suparada Prapawong
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
aim นาย นพพล วงศ์ต๊ะ
พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน
Mr.Noppon Wongta
Teacher Assistant
ข้อมูลเพิ่มเติม