ผู้บริหาร
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Asst.Prof.Dr.Pitipong Yodmongkol
Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม
napaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Associate Dean for Administration
ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Associate Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Associate Dean for Research and International Relations Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Patison Palee, Ph.D.
Assistant Dean for Information Technology Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
acrapol อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Assistant Dean for Administration
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Assistant Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะกรรมการอำนวยการ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
board12 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ
- -
board2 นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board9 นายนพพร พิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board10 ผดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board11 นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Asst.Prof.Dr.Pitipong Yodmongkol
Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม