คณะกรรมการอำนวยการ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
board12 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ
- -
board2 นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board9 นายนพพร พิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board10 ผดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
board11 นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - -
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Asst.Prof.Dr.Pitipong Yodmongkol
Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม