ปริญญาโท - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
atichart อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
เลขานุการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kittitouch อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
Mr.Kittitouch Suteeca
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
noppon อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Noppon Choosri, Ph.D.
Lecturer (Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
prompong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.
Lecturer (Department Secretary)
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
อาจารย์
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattathai อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน
อาจารย์
Pathathai Na Lampoon, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pudinun อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
อาจารย์
Mr.Phudinun Singkhamfu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
parinya อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ
อาจารย์
Mr.Parinya Suwansrikham
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pree อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
อาจารย์
Pree Thiengburanathum, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jayakrit อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ
อาจารย์
Mr. Jayakrit Hirisajja
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
siraprapa อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล
อาจารย์
Miss Siraprapa Wattanakul
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
supara อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์
อาจารย์
Miss Supara Grudpan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jaimunk อาจารย์ เจนจิรา ใจมั่ง
อาจารย์
Miss Janjira Jaimunk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
apichaka2 อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ
อาจารย์
Miss Apichaka Singjai
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
tisinee อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์
อาจารย์
Miss Tisinee Surapunt
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
wantana อาจารย์ วันทนา อารีประยูรกิจ
อาจารย์
Miss Wantana Areeprayolkij
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี - หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pattraporn อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Pattaraporn Khuwuthyakorn, Ph.D.
Lecturer (Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
krittawaya อาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่
เลขานุการ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Miss Krittawaya Thongkoo
Department Secretary (Deputy of Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirapat ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
อาจารย์
Asst.Prof.Jirapat Wanitwattanakosol, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
orawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
อาจารย์
Asst.Prof.Orawit Thinnukool, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
phasit อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
อาจารย์
Dr.Phasit Charoenkwan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
boontarika อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
อาจารย์
Boontarika Paphawasit, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sirikorn อาจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
อาจารย์
Sirikorn Santirojanakul, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
wapee อาจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ
อาจารย์
Wapee Manopiniwes, Ph,D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
vimolboon อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร
อาจารย์
Vimolboon Cherapanukorn, Ph.D.
Lecture
ข้อมูลเพิ่มเติม
pakinee อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ
อาจารย์
Pakinee Ariya, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
อาจารย์
Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pachara อาจารย์ พชร ตินะมาส
อาจารย์
Mr.Pachara Tinamat
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ratlapat อาจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Mrs.Raslapat Sutteca
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
porntida อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Porntida Kaewkamol
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
khanita อาจารย์ คณิตา ตุมพสุวรรณ
อาจารย์
Miss Khanita Tumphasuwan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kannika อาจารย์ กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Kannika Daungcharone
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
somkeit อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Mr.Somkeit Noamna
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
arunothai อาจารย์ อรุโณทัย พงษ์วาท
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Arunotai Pongwat
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
kochanich อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Kodchanitch Wannagoat
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
orthida นางสาวอรธิดา ขำศิริวงศ์
ผู้ช่วยสอน
Miss Onthida Khamsiriwong
Teaching Assistant
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี - หลักสูตรแอนนิเมชัน
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
arus อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต
ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน
Arus Kunkhet, Ph.D.
Head Department
ข้อมูลเพิ่มเติม
keattikorn อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล
เลขานุการสาขาวิชาเอนิเมชัน
Keattikorn Samarnggoon, Ph.D.
Department Secretary
ข้อมูลเพิ่มเติม
disaya อาจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี
อาจารย์
Disaya Chudasri, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
อาจารย์
Patison Palee, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
krittiya อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร
อาจารย์
Krittiya Saksrisathaporn, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sethee อาจารย์ เสฎฐี บุญชู
อาจารย์
Mr.Setthee Boonchu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
manissaward อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
อาจารย์
Manissaward Jintapitak, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kongtat อาจารย์ คงทัต ทองพูน
อาจารย์
Mr.Khongthat Thongphun
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thakrit อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
Mr.Thakrit Chaiblaem
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
konlawat อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
Mr.Konlawat Klaynak
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thunyaphrut อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
Mr.Thunyapruet Fongdawirat
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
varinrat อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
Miss Varinrat Bhudda-art
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
teerawat อาจารย์ ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ
อาจารย์
Mr.Teerawat Kamnardsiri
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nat อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
อาจารย์
Mr. Nat Chantasingh
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sumet อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว
อาจารย์
Mr.Sumet Yodkaew
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nop อาจารย์ ดร. นภ คงดี
อาจารย์
Mr.Nop Kongdee
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thepparit อาจารย์ เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
อาจารย์
Mr.Thepparit Sinthamrongruk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
suparada อาจารย์ ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
Miss Suparada Prapawong
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
aim นาย นพพล วงศ์ต๊ะ
พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน
Mr.Noppon Wongta
Teacher Assistant
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาโท - หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
napaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chalermpon อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
Chalermpon Kongjit, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
teeraporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์
Asst.Prof.Teeraporn Saehaew, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
acrapol อาจารย์ ดร.อัครพล นิมลรัตน์
อาจารย์
Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
danaitun อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
Danaitun Pongpatcharatrontep , Ph.D. Lecturer ข้อมูลเพิ่มเติม
no อาจารย์ อัจฉรา คำอักษร
อาจารย์
Miss Achara Khamaksorn
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม