สำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
หัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Head of Academic School
ข้อมูลเพิ่มเติม
boontarika อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
รองหัวหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Boontarika Paphawasit, Ph.D.
Deputy Head of Academic School
ข้อมูลเพิ่มเติม
chodchat นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Chachakorn Thawornkasamehathai
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
Natthakritta นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร
พนักงานปฏิบัติงาน
(หน่วยบัณฑิตศึกษา)
Miss Natthakritta Pongsakollawat
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kamchai นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรแอนนิเมชันและเกม)
Mr.Kamchai Siri-Udompong
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
apiradee นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ
พนักงานปฏิบัติงาน
(หน่วยบัณฑิตศึกษา)
Miss Apiradee Rochanapradit
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
gedsuda นางสาวเกศสุดา ใจคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Gedsuda Jaikum
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thanutphorn นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง
พนักงานปฏิบัติงาน
(หน่วยบัณฑิตศึกษา)
Miss Thanutphorn Chansang
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
orawan นางอรวรรณ ทองงาม
พนักงานปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ)
Mrs Orawan Thong-ngarm
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kristsanaporn นางสาวกฤษณพร พละพล
พนักงานปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Miss Kristsanaporn Palapon
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม