ปริญญาเอก - หลักสูตรการจัดการความรู้
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pitipong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
rattapol ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์
เลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Asst.Prof.Ratapol Wudhikarn, Ph.D. ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
atichart อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม