ปริญญาโท - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
atichart อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
เลขานุการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kittitouch อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
Mr.Kittitouch Suteeca
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม