ปริญญาตรี - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
noppon อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Noppon Choosri, Ph.D.
Lecturer (Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
prompong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.
Lecturer (Department Secretary)
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattama ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
อาจารย์
Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chartchai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
อาจารย์
Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pattathai อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน
อาจารย์
Pathathai Na Lampoon, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
passakorn อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
อาจารย์
Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pudinun อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
อาจารย์
Mr.Phudinun Singkhamfu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
parinya อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ
อาจารย์
Mr.Parinya Suwansrikham
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pree อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
อาจารย์
Pree Thiengburanathum, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jayakrit อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ
อาจารย์
Mr. Jayakrit Hirisajja
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
siraprapa อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล
อาจารย์
Miss Siraprapa Wattanakul
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
supara อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์
อาจารย์
Miss Supara Grudpan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jaimunk อาจารย์ เจนจิรา ใจมั่ง
อาจารย์
Miss Janjira Jaimunk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
apichaka2 อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ
อาจารย์
Miss Apichaka Singjai
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
tisinee อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์
อาจารย์
Miss Tisinee Surapunt
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
wantana อาจารย์ วันทนา อารีประยูรกิจ
อาจารย์
Miss Wantana Areeprayolkij
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม