ปริญญาตรี - หลักสูตรแอนนิเมชัน
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
arus อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต
ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน
Arus Kunkhet, Ph.D.
Head Department
ข้อมูลเพิ่มเติม
keattikorn อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล
เลขานุการสาขาวิชาเอนิเมชัน
Keattikorn Samarnggoon, Ph.D.
Department Secretary
ข้อมูลเพิ่มเติม
disaya อาจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี
อาจารย์
Disaya Chudasri, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
อาจารย์
Patison Palee, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
krittiya อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร
อาจารย์
Krittiya Saksrisathaporn, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sethee อาจารย์ เสฎฐี บุญชู
อาจารย์
Mr.Setthee Boonchu
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
manissaward อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
อาจารย์
Manissaward Jintapitak, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kongtat อาจารย์ คงทัต ทองพูน
อาจารย์
Mr.Khongthat Thongphun
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thakrit อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
Mr.Thakrit Chaiblaem
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
konlawat อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
Mr.Konlawat Klaynak
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thunyaphrut อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
Mr.Thunyapruet Fongdawirat
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
varinrat อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
Miss Varinrat Bhudda-art
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
teerawat อาจารย์ ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ
อาจารย์
Mr.Teerawat Kamnardsiri
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nat อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
อาจารย์
Mr. Nat Chantasingh
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sumet อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว
อาจารย์
Mr.Sumet Yodkaew
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
nop อาจารย์ ดร. นภ คงดี
อาจารย์
Mr.Nop Kongdee
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thepparit อาจารย์ เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
อาจารย์
Mr.Thepparit Sinthamrongruk
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
suparada อาจารย์ ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
Miss Suparada Prapawong
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
aim นาย นพพล วงศ์ต๊ะ
พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน
Mr.Noppon Wongta
Teacher Assistant
ข้อมูลเพิ่มเติม