ปริญญาตรี - หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pattraporn อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Pattaraporn Khuwuthyakorn, Ph.D.
Lecturer (Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
krittawaya อาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่
เลขานุการ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Miss Krittawaya Thongkoo
Department Secretary (Deputy of Head Department)
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirapat ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
อาจารย์
Asst.Prof.Jirapat Wanitwattanakosol, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
orawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
อาจารย์
Asst.Prof.Orawit Thinnukool, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
phasit อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
อาจารย์
Dr.Phasit Charoenkwan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
boontarika อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
อาจารย์
Boontarika Paphawasit, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sirikorn อาจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
อาจารย์
Sirikorn Santirojanakul, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
wapee อาจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ
อาจารย์
Wapee Manopiniwes, Ph,D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
vimolboon อาจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร
อาจารย์
Vimolboon Cherapanukorn, Ph.D.
Lecture
ข้อมูลเพิ่มเติม
pakinee อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ
อาจารย์
Pakinee Ariya, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jirawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
อาจารย์
Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
pachara อาจารย์ พชร ตินะมาส
อาจารย์
Mr.Pachara Tinamat
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ratlapat อาจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Mrs.Raslapat Sutteca
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
porntida อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Porntida Kaewkamol
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
khanita อาจารย์ คณิตา ตุมพสุวรรณ
อาจารย์
Miss Khanita Tumphasuwan
Lecturer
ข้อมูลเพิ่มเติม
kannika อาจารย์ กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Kannika Daungcharone
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
somkeit อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Mr.Somkeit Noamna
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
arunothai อาจารย์ อรุโณทัย พงษ์วาท
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Arunotai Pongwat
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
kochanich อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Miss Kodchanitch Wannagoat
Lecturer (On leave study)
ข้อมูลเพิ่มเติม
orthida นางสาวอรธิดา ขำศิริวงศ์
ผู้ช่วยสอน
Miss Onthida Khamsiriwong
Teaching Assistant
ข้อมูลเพิ่มเติม