สำนักงานวิทยาลัยฯ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
piyaporn นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
เลขานุการวิทยาลัยฯ
Miss Piyaporn Na Chiangmai
College Secretary
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยบริหารงานบุคคล
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
siripat นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Mrs.Siripat Tha-ai
Human Resource Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
paweena นางสาวปวีณา ยาวิชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Paweena Yawichai
Human Resource Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยบริหารและธุรการ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
yonlada นางสาวยลลดา เต๋จา
พนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)
Miss Yonlada Taecha
Personal Assistant to Dean
ข้อมูลเพิ่มเติม
jiraporn นางสาวจิราภรณ์ หลวงคำ
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่งานสารบรรณ)
Miss Jiraporn Luangkham
General Aministrator
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
sumitra นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
Miss Sumitra Kantawong
Customer Relationship Management Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
sakkasaem นายศักดิ์เกษม เทพรักษา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
Mr.Sakkasem Thepraksa
General Service
ข้อมูลเพิ่มเติม
nikom นายนิคม ทิพย์เนตร
พนักงานบริการทั่วไป
Mr.Nikom Tipnate
General Service
ข้อมูลเพิ่มเติม
nares นายนเรศ สมมา
พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
Mr.Narase Somma
Gardener
ข้อมูลเพิ่มเติม