หน่วยพัสดุ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
no นางสาว สิริลักษณ์ ธะจิต
พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ)
Miss Siriluk Thajit
Inventory and Supplies Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sasiwimol นางสาวศศิวิมล ธรรมราช
พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ)
Miss Sasiwimol Thammarach
Inventory and Supplies Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยการเงินและบัญชี
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
jonglak นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Miss Jonglak Somrang
Finance and Accounting Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
thunwarin นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Mr.Thunwarin Tasao
Finance and Accounting Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
watcharaphan นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Miss Watcharaphan Siangsanan
Finance and Accounting Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม