งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
nipaporn นางวิภาพร หมื่นมาณี
พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ)
Mrs.Wipaporn Muenmaanee ข้อมูลเพิ่มเติม
thongchai นายธงชัย ยืนยงคีรีมาศ
พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา)
Mr.Thongchai Yeunyongkeereemas
Quality Assurance Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม