หน่วยบริหารงานวิจัย
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pradorn อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Pradorn Sureephong, Ph.D.
Associate Dean for Research and International Relations Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
walaiporn นางวลัยพร สิงห์คำฟู
หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Mrs.Walaiporn Singkhamfu
Head of Research and International Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
narisara2 นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์)
Miss Narisara Laohapattanalert
International Relations officer
ข้อมูลเพิ่มเติม