หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Associate Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
maliwan นางมะลิวรรณ ชัยชนะ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Mrs.Maliwan Chaichana
Education Expert
ข้อมูลเพิ่มเติม
narumon2 นางสาวนฤมล กิติ
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Narumon Kiti
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
rawinthorn นางสาวรวินทร บรรพชาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Rawinthorn Banphachart
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
worawit ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Associate Dean for Academic
ข้อมูลเพิ่มเติม
apiradee นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ Miss Apiradee Rochanapradit ข้อมูลเพิ่มเติม
Natthakritta นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร Miss Natthakritta Pongsakollawat ข้อมูลเพิ่มเติม
thanutporn นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง Miss Thanutphorn Chansang ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pornpattra นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทด
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Pornpattra Diumkhunthod
Student Affairs Advisor
ข้อมูลเพิ่มเติม
tanasan นายธนสรร ธีรวโรดม
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการนักศึกษา)
Mr.Tanasan Teerawarodom
Student Affairs Advisor
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
patison อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Patison Palee, Ph.D.
Assistant Dean for Information Technology Affairs
ข้อมูลเพิ่มเติม
thanon นายธนนท์ เหล็กชาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr.Thanon Lekchai
Computer Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
supatida นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Miss Supatida Suriyachan
Computer Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
songyot นายทรงยศ จันทร์อินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr. Songyot Chan-in
Computer Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
sompet นายสมเพชร แก้วแจ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr.Sompet Kaewjam
Computer Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
krittika นางสาวกฤติกา หงษ์ทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Krittika Hongtong
Administration Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL)
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
kochnipha นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Kochanipha Kaewsutha
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
attaya นางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Attaya Khempech
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม