ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
รูปภาพ ชื่อและตำแหน่ง ภาษาไทย ชื่อและตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
pakinee อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
Pakinee Ariya, Ph.D.
Director of Knowlege and Innovation Center
ข้อมูลเพิ่มเติม
sarinya นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์
นักการเงินและบัญชี
Mrs.Sarinya Boontaruk
Finance and Accounting Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
panitnan2 นางพานิตนันท มันกระโทก
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
Mrs.Panitnan Mankratok
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
achara นางสาวอัจฉรา กันทะเรียน
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Achara Kantarean
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
jeenchart นางสาวเจนจิรา จีนชาติ
นักการเงินและบัญชี
Miss Janjira Jeanchart
Finance and Accounting Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
preeyarut นางสาวปรียารัตน์ จีระประภา
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่งานพัสดุ)
Miss Preeyaruth Jiraprapa
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
supaschaya นางสาวสุพัชญ์ญา ดีแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Supaschaya Deekaew
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม
chuleeporn นางสาวชุลีพร โมอ่อน
พนักงานปฏิบัติงาน
Miss Chuleeporn Mo-aon
Administrative Officer
ข้อมูลเพิ่มเติม