ระเบียบงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ ปี พ.ศ.2526 ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด