ระดับปริญญาเอก

  • สาขาการจัดการความรู้ ภาคปกติ
  • สาขาการจัดการความรู้ ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาโท

  • สาขาการจัดการความรู้ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
  • สาขาการจัดการความรู้ ภาคพิเศษ แผน ข