CAMT
College of Arts Media and Technology : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คล่องตัว นวัตกรรม และ ยั่งยืน : Agility, Innovation and Sustainability
จำนวนรับสมัคร
สาขาวิชา จำนวน ค่าธรรมเนียม
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน 40,00 บาท
สาขาแอนนิเมชัน 10 คน 35,00 บาท
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน 33,00 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 4. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
การคัดเลือก/สอบคัดเลือก
 1. พิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครเลือก โครงการ/คณะ/สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 2. นำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด มาพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบทางวิชาการของคณะ
 3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนด
 4. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบทางวิชาการอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด
 5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 3. เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการต่อไปนี้
  1. โครงการาแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
  2. โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
  3. โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ หรือ
  4. ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายวิชาสาขาคอมพิวเตอร์
 4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร (ถ้ามี)

สาขาแอนนิเมชัน

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 3. เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการต่อไปนี้
  1. โครงการาแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
  2. โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
  3. ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือแอนนิเมชันระดับประเทศ
 4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชันและเกมส์ แนบมาพร้อมใบสมัคร (ถ้ามี)

สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร (ถ้ามี)
วิธีการคัดเลือก

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารสมัครโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

สาขาแอนนิเมชัน

 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารสมัครโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย
 2. การสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถของการวาดภาพและแอนนิเมชั่น
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

รวมประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook_page_plugin