CAMT
College of Arts Media and Technology : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คล่องตัว นวัตกรรม และ ยั่งยืน : Agility, Innovation and Sustainability
จำนวนรับสมัคร

สาขาวิชาแอนนเมชัน จำนวน 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน หรือ การเคลื่อนไหว และไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมาเห็น ไม่พิการซ้ำซ้อน
  2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้้น
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
  4. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชันและเกมส์ มาพร้อมกับใบสมัคร
วิธีการคัดเลือก
  1. พิจารณาผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
  2. พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถของการวาดภาพและแอนนิเมชั่น
  3. ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์
  4. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

รวมประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook_page_plugin