CAMT
College of Arts Media and Technology : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คล่องตัว นวัตกรรม และ ยั่งยืน : Agility, Innovation and Sustainability
หลักสูตรที่เปิดสอบ

จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน (ภาคปกติ)
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติทั่วไป
 1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
  • เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
  • เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2556 เท่านั้น
  • สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ติดต่อกัน 2 ปี (4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชั้นเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2530 ที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ในวันที่กาหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
การสมัครสอบคัดเลือก
 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ทาง website https://www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2558 โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพใ์ บสมัคร ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 และผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท
 2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จะเลือก 2 กลุ่ม ปนกันไม่ได้ เนื่องจากวัน / เวลาสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศตรงกัน
 3. ต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดลงนามรับรอง ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัติและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ
 4. หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัคร และจัดทา หนังสือนาส่งถึงสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 5. ในการรวบรวมใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียน รวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับใบสมัครที่ส่งมาเพิ่มเติม
วิชาสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • 01 ภาษาไทย
 • 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 03 ภาษาอังกฤษ ** (ภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
 • 04 วิทยาศาสตร์ 1
 • 05 คณิตศาสตร์ 1
 • 08 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาแอนนิเมชัน

 • 01 ภาษาไทย
 • 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 03 ภาษาอังกฤษ
 • 04 วิทยาศาสตร์ 1
 • 05 คณิตศาสตร์ 1
 • 13 ความถนัดทางทัศนศิลป์

สาขาการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 01 ภาษาไทย
 • 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 03 ภาษาอังกฤษ
 • 04 วิทยาศาสตร์ 1
 • 05 คณิตศาสตร์ 1
เอกสารแนบ
Download this file (cmu_quota59.pdf)cmu_quota59.pdf[กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]

รวมประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook_page_plugin