สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , สาขาวิชาแอนนิเมชัน และสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะหรือสาขาวิชา จำนวนรับ O -NET PAT (รหัส 71 – 82)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์
ขั้นต่ำ
(%)
(ถ้ามี)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
20 10 - 71 20 72 20 40 -
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชัน
20 10 - 71 20 72 20 40 -
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20 10 - 71 20 72 20 40 -