camt1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work Integrated Learning center) วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในโปรแกรมสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมระหว่างเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความรับผิดชอบและเรียนรู้วิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ใช้วิธีการ Lego serious play ในการช่วยดึงเอาองค์ความรู้และสะท้อนความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิขาการ อธิบายวัตถุประสงค์ และอาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้เป็นผู้นำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมคันทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

camt1แนะแนวการศึกษาร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ประจำปี 2560

 

 

camt1การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

 

 

camt1ต้อนรับผู้บริหารจาก Nara Institute of Science and Technology

 

 

camt1ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยฯ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560