camt1CAMT จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2561-2565 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี เป็นประธานในการวางแผนยุทธศาสตร์หลักของวิทยาลัยฯ โดยครั้งนี้ได้นำกิจกรรม Active learning ในรูปแบบ LEGO SERIOUS PLAY ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเชื่อมต่อความคิดและเปิดจินตนาการของทีมหรือคณะผู้บริหารเข้าด้วยกัน สร้างความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ทั้งยังมีข้อดีในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน ตำแหน่ง หรือสไตล์การทำงาน โดยสามารถดึงเอาความรู้ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลออกมาใช้ประโยชน์ทั้งกับตัวเองและทีมได้อย่างสูงสุด ส่งผลให้การวางแผนการทำงานเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโีรงแรมเลอเมอร์ริ เดียนเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560