camt1บริษัท Samsung Electronics นำโดย คุณรุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล Assistant Manager IM Business จัดอบรม Samsung Knox ซึ่งเป็น software development kid (SDX) ซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบแอนดรอย์ขั้นสูงที่ร่วมมือกับทาง Samsung ที่เปิดให้นักพัฒนานำไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ กิจวงค์วัฒนะ จากบริษัท Nextzy Technologies ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาสายเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560