camt1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work Integrated Learning center) วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในโปรแกรมสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมระหว่างเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความรับผิดชอบและเรียนรู้วิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ใช้วิธีการ Lego serious play ในการช่วยดึงเอาองค์ความรู้และสะท้อนความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิขาการ อธิบายวัตถุประสงค์ และอาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้เป็นผู้นำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมคันทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา