25148

             อาจารย์ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบระบบ RAC Onestop ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณให้แก่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานบริหารงานวิจัยเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย