S 7208979

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

              หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และแนะนำแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS ในสัปดาห์แนะแนวโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566