News
Research News / Scholarships / Scholarships
Education News

camt1ภาพบรรยากาศร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มช. รุ่นที่ 50 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

camt su1อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย, อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว และ อาจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

camt nida1อ.เสฏฐี บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิชัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) เมื่อวันศุภร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

cant se1ศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2558