camt nida1อ.เสฏฐี บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิชัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) เมื่อวันศุภร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี