cant se1ศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2558