camt 1อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ , อาจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล เลขานุการประจำหลักสุตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์เสฏฐี บุญชี อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนและทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการมหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร