camt1ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยของนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่