camt1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องให้กับ โรงเรียนบ้านท่าหลุก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป