13528247 1097627113617176 8692595226549646337 oคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปี ในการนี้ได้มอบเงินบริจาคร่วมทำบุญ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559