camt1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในงาน "Startup Thailand & Digital Thailand"