หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Digital Technology Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)

ชื่อย่อ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Master of Science (Digital Technology Management)

ชื่อย่อ M.S. (Digital Technology Management)

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

4. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)

 1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
 2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
 3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
 5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้
 6. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
 7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)

 1. ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology manager)
 2. นักแปลงเป็นดิจิทัล (Digital transformer)
 3. ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology manager)
 4. นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology developer)
 5. เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Proprietor who apply digital technology)
 6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist)

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

160,000 บาทตลอดหลักสูตรเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 40,000 บาทต่อคน

เอกสารแนบ
Download this file (โครงสร้างหลักสูตรDTM.docx)โครงสร้างหลักสูตร[ ]