จำนวนรับสมัคร
สาขาวิชา จำนวน
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน
สาขาแอนนิเมชัน 2 คน
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน
ช่วงเวลารับสมัคร

รับพร้อมกับช่วงเวลารับสมัครโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ที่กระทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็น ที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด
 2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-5 (5 เทอม) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 3. ต้องมีผลคะแนนการสอบ GAT / PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 4. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ทาง website https://www.reg.cmu.ac.th
 5. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 4) เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากส่งเกินกว่า 1 คน จะตัดสิทธิ์ทั้งหมด)
 6. ต้องส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
 7. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. หากผู้สมัครที่มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL Paper-based หรือ Computer-based หรือ IELTS Overall band หรือผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถาบันที่รับรองได้ (ถ้ามี) แนบมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร

สาขาแอนนิเมชัน

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.50
 3. ต้องมีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชันและเกมส์ แนบมาพร้อมใบสมัคร

สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.50
 3. ต้องมีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร
วิธีการคัดเลือก

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารสมัคร
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

สาขาแอนนิเมชัน

 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารสมัคร
 2. การสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถของการวาดภาพและแอนนิเมชั่น
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารแนบ
Download this file (cmu_project2_59.pdf)cmu_project2_59.pdf[เกณฑ์พิจารณาความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี / การคัดเลือก / เงื่อนไขการเข้าศึกษา]