หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Knowledge and Innovation Management (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ชื่อย่อ วท.ม. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Master of Science (Knowledge and Innovation Management)

ชื่อย่อ M.S. (Knowledge and Innovation Management)

3. ปรัชญา

การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่เน้นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4.0 ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
 2. มีความรู้ความสามารถศึกษาวิจัย ค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
 3. สามารถในเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบมาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
 4. มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมฐานความรู้

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน \
 2. นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
 3. ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. นักธุรกิจ
 5. นวัตกร

6. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

 • แบบ 2 (ภาคปกติ) ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 120,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
 • แบบ 2 และแบบ 3 (ภาคพิเศษ) ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 160,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่าย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน