image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศ ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง(เพิ่มเติม) สำหรับห้อง C๒o๕ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาสัยเซียงใหม่

เอกสารแนบ
Download this file (20220520131614250.pdf)TOR[ ]
facebook_page_plugin