image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

223188

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยนำนักเรียน ศึกษาดูงานบริษัทเกี่ยวกับแอนนิเมชัน

                  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตร Basic Animation and Visual Effects ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในวิชาพื้นฐานการสร้างภาพทางด้านแอนนิเมชัน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท The Monk Studios บริษัท  Animation Renaissance และ บริษัท ไวธ์ มั้งกี้ จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความรู้ อาชีพที่เกี่ยวกับแอนนิเมชันให้แก่นักเรียนในโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายอาชีพของนักเรียนในอนาคต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin