image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

DSC03516

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำเสนอแผนโครงการ Creative Lanna Community Platform 


             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการและนายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังแผนงานวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์ม UGC ด้วยปัญญาประดิษฐเพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ บูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงล้านนาในรูปแบบของการสร้างเรื่องราวของชุมชน อีกทั้งเป็นตลาดกลางดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ของชุมชนวัฒนธรรมล้านนาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา หัวหน้าแผนงาน อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ  พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมทั้งอาจารย์และนักวิจัยในโครงการร่วมนำเสนอแผนงานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin