image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากรพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

49865

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจการตลาด และการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยโปรแกรม Power BI” ให้ชมรมนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นวัตกรรมภาคเหนือ รุ่นที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin